Mẫu Microsoft Power Automate

OneDrive for Business Google Drive

Đồng bộ hóa tệp OneDrive for Business với tệp Google Drive

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Khi có tệp được tạo trong thư mục OneDrive for Business, tạo tệp trong thư mục Google Drive.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử