Mẫu Microsoft Power Automate

Smartsheet Notifications

Khi có trang tính Smartsheet được cập nhật, hãy gửi một thông báo đẩy

By Microsoft

Khi trang tính bất kỳ trong thư mục đã chọn được cập nhật, gửi thông báo đẩy với một liên kết đến trang tính.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử