Mẫu Microsoft Power Automate

Nút dòng quy trình dành cho thiết bị di động Notifications Office 365 Outlook Người dùng Office 365

Gửi địa chỉ hiện tại tới email Office 365 và đẩy cảnh báo bằng thao tác nhấn nút

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Gửi thông báo đẩy và email bằng địa chỉ hiện tại tới Office 365 Outlook, mà bạn có thể kích hoạt chỉ bằng một thao tác nhấn nút. Bạn sẽ cần cài đặt ứng dụng Power Automate để sử dụng mẫu này.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử