Mẫu Microsoft Power Automate

Microsoft Forms Microsoft Forms Harvest

Tạo khách hàng mới trong Harvest bằng cách sử dụng Microsoft Forms

By Microsoft

Khi có phản hồi mới được gửi trong Microsoft Forms, tạo khách hàng mới trong Harvest. Biểu mẫu Microsoft phải yêu cầu các chi tiết: Tên, Tiền tệ và Chi tiết.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử