Mẫu Microsoft Power Automate

Azure Event Grid Notifications

Gửi thông báo đẩy cho tôi khi có sự kiện tài nguyên xảy ra trong Azure Event Grid

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Nhận thông báo đẩy tự động khi xảy ra sự kiện tài nguyên trong Azure Event Grid. Thông báo đẩy tự động sẽ chứa các chi tiết của sự kiện.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử