Mẫu Microsoft Power Automate

Microsoft Forms Microsoft Forms Jira Office 365 Outlook

Tạo sự cố Jira với phản hồi Microsoft Forms

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Khi một phản hồi mới được gửi trong Microsoft Forms, tạo một sự cố trong Jira và gửi email với chi tiết.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử