Mẫu Microsoft Power Automate

Lặp lại Ứng dụng Fin & Ops (Dynamics 365) Office 365 Outlook

Review end reminder

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

This template can be used to subscribe a schedule in FnO for a mail notification for review ending today. To setup this, you can start with using your environment details first. Then you can customize it by changing the conditions for the review ending date.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử