Tham gia danh bạ đối tác của Power Automate

Phát triển doanh nghiệp của bạn cùng Power Automate, tham gia danh bạ đối tác của chúng tôi để khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy bạn.

Giới thiệu với chúng tôi về tổ chức của bạn

Vui lòng gửi cho chúng tôi các chi tiết sau đây về doanh nghiệp của bạn. Sau khi xem xét thông tin của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn lời mời tham gia Cổng đối tác của Microsoft Power Platform, ở đó bạn có thể hoàn thành hồ sơ của mình để được liệt kê trên flow.microsoft.com


Microsoft may use your contact information to provide updates and special offers about Power Automate. You can unsubscribe at any time. To learn more, read the privacy statement.