Box

Box™ là một dịch vụ giúp duy trì an toàn, đồng bộ và sự dễ dàng trong chia sẻ cho các tệp của bạn. Hãy kết nối tới Box để có thể quản lý tệp của mình. Bạn có thể thực hiện các hành động khác nhau như tải lên, cập nhật, tải và xóa tệp trong Box.

Box