Bộ nhớ Bảng Azure

Dịch vụ lưu trữ Azure Table là một dịch vụ lưu trữ dữ liệu NoSQL có cấu trúc trên đám mây, cung cấp một kho khóa/thuộc tính với thiết kế không có sơ đồ. Đăng nhập vào tài khoản Lưu trữ của bạn để tạo, cập nhật và truy vấn bảng cũng như các nội dung khác.

Premium
Bộ nhớ Bảng Azure