Hàng đợi Azure

Lưu trữ hàng đợi Azure mang tới khả năng nhắn tin đám mây giữa các thành phần ứng dụng. Lưu trữ hàng đợi cũng hỗ trợ quản lý các tác vụ không đồng bộ và xây dựng dòng công việc tiến trình.

Premium
Hàng đợi Azure