Dịch vụ lưu trữ tệp của Azure

Dịch vụ lưu trữ Microsoft Azure cung cấp dịch vụ lưu trữ có khả năng mở rộng lớn, bền vững và có tính sẵn sàng cao cho dữ liệu trên đám mây, đồng thời đóng vai trò là giải pháp lưu trữ dữ liệu cho các ứng dụng hiện đại. Hãy kết nối với Dịch vụ lưu trữ tệp để thực hiện các hành động khác nhau như tạo, tải lên, cập nhật, tải và xóa các tệp trong tài khoản dịch vụ lưu trữ tệp Azure của bạn.

Premium
Dịch vụ lưu trữ tệp của Azure