Azure AD

Azure Active Directory là một giải pháp điện toán đám mây Quản lý danh tính và quyền truy nhập, việc này mở rộng các thư mục tại chỗ của bạn sang đám mây và cung cấp đăng nhập một lần vào hàng ngàn ứng dụng đám mây (SaaS) cũng như quyền truy nhập vào các ứng dụng web bạn chạy tại chỗ.

Azure AD