Giúp tôi chọn giải pháp tự động hóa phù hợp nhất cho nhu cầu của mình

Trả lời một số câu hỏi nhanh về doanh nghiệp và mục tiêu của bạn để nhận được đề xuất của chúng tôi về chức năng Power Automate bạn cần.

Câu hỏi 1/5

Câu nào mô tả đúng nhất vai trò của bạn?

Quay lại trang chủ
Câu hỏi 2/5

Ưu tiên lớn nhất của bạn khi nói đến tự động hóa là gì?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 2/5

Ưu tiên lớn nhất của bạn khi nói đến tự động hóa là gì?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 2/5

Ưu tiên lớn nhất của bạn khi nói đến tự động hóa là gì?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 2/5

Ưu tiên lớn nhất của bạn khi nói đến tự động hóa là gì?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 3/5

Bạn đang muốn tự động hóa điều gì?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 3/5

Bạn đang muốn tự động hóa điều gì?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 3/5

Bạn đang muốn tự động hóa điều gì?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 3/5

Bạn đang muốn tự động hóa điều gì?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 4/5

Rào cản lớn nhất của tổ chức bạn trong việc áp dụng các giải pháp tự động hóa là gì?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 4/5

Rào cản lớn nhất của tổ chức bạn trong việc áp dụng các giải pháp tự động hóa là gì?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 4/5

Rào cản lớn nhất của tổ chức bạn trong việc áp dụng các giải pháp tự động hóa là gì?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 4/5

Rào cản lớn nhất của tổ chức bạn trong việc áp dụng các giải pháp tự động hóa là gì?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 5/5

Bạn mô tả cơ sở hạ tầng CNTT hiện tại của tổ chức mình như thế nào?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 5/5

Bạn mô tả cơ sở hạ tầng CNTT hiện tại của tổ chức mình như thế nào?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 5/5

Bạn mô tả cơ sở hạ tầng CNTT hiện tại của tổ chức mình như thế nào?

Câu hỏi trước đó
Câu hỏi 5/5

Bạn mô tả cơ sở hạ tầng CNTT hiện tại của tổ chức mình như thế nào?

Câu hỏi trước đó