Azure Queues

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล Azure Queue จัดเตรียมการส่งข้อความระบบคลาวด์ระหว่างคอมโพเนนต์ของแอปพลิเคชั่น พื้นที่จัดเก็บข้อมูล Queue ยังสนับสนุนการจัดการงานแบบอะซิงโครนัสและการสร้างผังกระบวนการทำงาน

Premium
Azure Queues