En person som tittar på en datorskärm och förmodligen läser om robotstyrd processautomation

Vad du bör känna till om fördelarna med RPA

Som lösning har robotstyrd processautomation (RPA) en mängd fördelar för organisationer och branscher när det används för uppgifter och arbetsflöden. I dag inför organisationer RPA och drar nytta av produktivitetsökning, precision, hastighet och efterlevnad. Läs om hur RPA kan vara till nytta för ditt företag.

Fördelarna med robotstyrd processautomation

Med RPAkan ditt företag automatisera processer och uppgifter för att spara tid och undvika vanliga mänskliga fel. RPA-program fungerar genom att konfigurera robotar att utföra uppgifter som normalt skulle utföras av människor. Robotar kan lära sig att klicka och skriva i olika program och även konfigureras för mer komplexa uppgifter utan mänsklig inblandning. RPA innebär fördelar för verksamheten genom att automatisera olika aktiviteter, som överföra data, uppdatera kundprofiler, mata in data, hantera lager och andra mer komplexa uppgifter.

Sju viktiga fördelar med robotstyrd processautomation:

 1. Spara tid

  Repetitiva administrativa uppgifter är ett vanligt inslag i många affärsprocesser. Med RPA kan ditt företag automatisera och utföra repetitiva uppgifter med snabb robothastighet. Företaget och medarbetarna kan också dra nytta av RPA genom att kunna använda mer tid för känsliga och komplexa uppgifter.

 2. Bättre ROI

  RPA-verktygen är mer effektiva för att hantera repetitiva uppgifter än människor är och de hjälper verksamheten till bättre produktivitet. Därmed är en av de största fördelarna med RPA den positiva effekten på ROI. Genom robotstyrd processautomation kan ditt företag förbättra olika processer och med tiden samla in stora mängder kvalitativa och kvantitativa data som gör det enklare att informera och hantera kostnader mer effektivt.

 3. Eliminera fel på grund av den mänskliga faktorn

  I verkligheten, oaktat hur kompetent en person än är i sin roll, är mänskliga fel och trötthet alltid faktorer att ta hänsyn till. Med RPA blir automatiska robotar aldrig trötta så uppgifterna utförs korrekt, exakt som avsett, varenda gång.

 4. Förbättra säkerheten

  Cybersäkerhet är extremt viktigt för företaget och RPA-lösningar hjälper till att skydda mot säkerhetshot. RPA förbättrar säkerheten genom att minska antal mänskliga interaktioner med känsliga data och information, vilket förhindrar kostsamma dataläckage och dataintrång. RPA-verktyg hjälper till att skydda ditt företag, oavsett om det är mot obehörig åtkomst eller mot utlösta kontoutloggningar.

 5. Förbättra efterlevnaden

  Efterlevnad är viktigt för ditt företags tillförlitlighet och integritet och RPA-lösningar följer regler och riktlinjer med stor precision och överensstämmelse. Normalt följer de flesta organisationer olika bransch- och myndighetsregleringar och dessa organisationer drar nytta av fördelarna med RPA med automatisk och konsekvent efterlevnad. RPA kan granskas från en enda plats istället för att göra flera olika programgranskningar – vilket minskar efterlevnadsrisker. Robotstyrd processautomation kan tillämpas i kontraktsarbetsflöden och sändning, formuläruppdateringar samt efterlevnadsrelaterade aviseringar och varningar.

 6. Skala affärsprocessautomation

  När företaget använder RPA-verktyg för fler affärsaktiviteter ökar automation av processer och uppgifter inom hela organisationen. Med robotstyrd processautomation kan verksamheten anpassa sig efter säsongsvariationer och uppsatta mål med större förtroende, vare sig det gäller att bearbeta order, fakturor, hantera lager eller andra former av produktion och service.

 7. Nöjda medarbetare

  När tråkiga processer automatiseras får medarbetarna möjlighet att fokusera på viktigare behov i verksamheten. Eftersom RPA minskar de monotona uppgifter som vanligtvis utförs av människor blir medarbetarna mer nöjda. Medarbetarna kan då istället använda sin kompetens för uppgifter som kräver strategiskt tänkande, som affärsplanering, pr och brainstorming.

Hur ger arbetsflödesautomatisering fördelar för din organisation?

Arbetsflödesautomatisering avser användning av automationsteknik för att automatisera och koppla samman affärsprocesser till ett strömlinjeformat arbetsflöde. Även om arbetsflödesautomatisering använder RPA för att utföra enskilda uppgifter i ett arbetsflöde, skiljer den sig från RPA eftersom den automatiserar hela processer från start till slut och skapar ett komplett arbetsflöde.

Fyra sätt som arbetsflödesautomatisering kan ge fördelar för din organisation:

 1. Förenkla processer

  Arbetsflödesautomatisering kopplar samman och automatiserar olika arbetsrelaterade aktiviteter samtidigt som uppgifterna utförs snabbare och med större precision än människor, vilket förenklar processer i din organisation.

 2. Öka produktiviteten

  Ibland behöver företag möjlighet att utföra processer snabbare för att motsvara efterfrågan som är större än normalt. Med arbetsflödesautomatiseringsprogram ökas produktiviteten genom ökad hastighet och precision i affärsprocesser och genom att skala automatiserade processer i organisationen. En ökning av produktivitet innebär bättre förmåga att serva kunder och utöka din organisation och kundbas.

 3. Öka tillförlitligheten

  Eftersom automatiserade processer exakt följer reglerna i ett arbetsflöde blir det mindre troligt att resultaten har felaktigheter. Därmed får din organisation ökat förtroende eftersom automationsverktyg ger betrodda, tillförlitliga resultat varje gång.

 4. Kostnadskontroll

  Alla företag vill hantera sina kostnader och utgifter på ett effektivt sätt. Affärsprocesser påverkas dock ofta av många variabler som efterfrågan och variabel mänsklig utleverans, vilket kan göra att kostnaderna varierar. Med arbetsflödesautomation kan organisationen nå mer förutsägbara resultat och kostnader genom att automatisera standardiserade processer. Med arbetsflödesautomatisering minskar organisationens behov av ytterligare resurser och är därför bättre rustade att hantera kostnader och uppfylla skiftande krav mer konsekvent.

RPA för branscher och avdelningar

RPA kan införas för att hantera uppgifter för olika branscher och avdelningar. Följande sex branscher och avdelningar kan använda robotstyrd processautomation:

 1. Informationsteknik, IT

  IT-avdelningar kan dra fördel av RPA-verktyg genom ökad efterlevnad, minskad arbetsbelastning och lägre säkerhetsrisker. Dessa avdelningar fylls regelbundet med frågor, supportärenden och säkerhetsrelaterade uppgifter. RPA minskar IT-avdelningens arbetsbelastning efter implementering för att hantera uppgifter som inte kräver åtgärd av en specialist, som testärenden och påminnelser om programuppdatering. Men RPA kan även hantera specialistuppgifter som kontroll av regelefterlevnad i olika program, samt installation och hantering av infrastruktur.

 2. Personalhantering

  Minska tiden som ägnas åt repetitiva uppgifter associerade med aktiviteter som rekrytering och introduktion av medarbetare. Med RPA-program kan personalavdelningen snabbt bearbeta ansökningar för att hitta utbildade och relevanta medarbetare. RPA kan också anpassas att utföra rutinmässiga introduktionsuppgifter, som att ge nya medarbetare deras autentiseringsuppgifter, till exempel e-post och lösenord, samt nödvändiga introduktionsdokument.

 3. Ekonomi

  För ekonomiavdelningen är dataprecision och bokföring grundläggande. RPA-verktyg ökar precision och tillförlitlighet i bokföring och datahantering. RPA-program kan också hjälpa ekonomiavdelningar att utföra enkla eller komplexa ekonomiska beräkningar, automatisera kommunikation för kundreskontra, automatiserad konsolidering och rapportering samt validera betalningar.

 4. Försäljning

  Med en RPA-lösning förenklas försäljningsprocesserna. Genom automatisering ökar volymen av potentiella företag genom automatiserad första kontakt, profiluppdateringar och anskaffning av nya leads. Ett RPA-verktyg minskar även behovet av kunskap om rutiner, uppgifter för fler avdelningar, vilket gör det möjligt att bättre samarbeta mellan försäljningsteam och andra avdelningar.

 5. Marknadsföring

  Marknadsföringsteam utnyttjar robotstyrd processautomation på flera olika sätt. Marknadsföringsavdelningarna implementerar exempelvis RPA för köp av annonsutrymme, utlösta guider, arbetsflödeshantering och analys. Med RPA-program undviker marknadsföringsteamen att dräneras på kreativitet och kan fokusera på att skapa innehåll och resultat.

 6. Drift

  RPA kan strömlinjeforma och minska kostnaderna för olika driftprocesser. Exempelvis kan RPA användas för att snabbt bedöma förfrågningar och uppfylla förfrågningar som en del i anskaffningsprocesser. Och för försörjningskedjor hanterar RPA orderplaceringar, orderkommunikation och -uppfyllelse samt betalningsbearbetning.

Mer information om RPA-verktyg

När du får veta mer om RPA-verktyg är det viktigt känna till funktioner i RPA och även veta skillnaden mellan RPA och arbetsflödesautomatisering. Det är också viktigt att först vara helt införstådd med verksamhetens behov och därefter hitt rätt RPA-lösning för dessa behov och förbättra affärsprocesserna.

För att hitta verktyg för robotstyrd processautomation ska du utforska RPA-verktyg liknande Microsoft Power Automate som innehåller robusta RPA-funktioner.

Vanliga frågor och svar

Vilka är fördelarna med robotstyrd processautomation?

Fördelarna med robotstyrd processautomation är bland annat tids- och personalbesparing, ökad ROI, eliminering av mänskliga fel och möjlighet att skala automation för en organisation.

Hur ger arbetsflödesautomatisering fördelar för din organisation?

Arbetsflödesautomatisering innebär fördelar för organisationen genom ökad produktivitet vid automation av vissa, eller alla, komponenter i en affärsprocess.

Vilka är fördelarna med arbetsflödesautomatisering?

Fördelarna med arbetsflödesautomatisering är förenklade processer, ökad produktivitet och tillförlitlighet samt större möjlighet till kostnadskontroll.

Kan robotstyrd processautomation användas för alla processer?

RPA fungerar bäst när det används för strukturerade, regelbaserade, repetitiva processer. Processer med attribut som hela tiden ändras passar sämre för RPA.