Azure Data Lake

Azure Data Lake Store コネクタを使用すると、Azure Data Lake アカウントに対するデータの読み取りと追加ができるようになります。

Premium
Azure Data Lake