Unha persoa mirando á pantalla dun computador probablemente obtendo información acerca da automatización robótica de procesos

Información que debe coñecer acerca das vantaxes da RPA

Como solución, a automatización robótica de procesos (RPA) ten moitas vantaxes para as organizacións e os sectores cando se aplica a tarefas e fluxos de traballo. Hoxe en día, as organizacións están a adoptar a RPA e a beneficiarse dos aumentos de produtividade, precisión, velocidade e cumprimento do traballo. Obteña información acerca de como a RPA pode beneficiar a súa empresa.

Vantaxes da automatización robótica de procesos

Coa RPA, a súa empresa pode automatizar procesos e tarefas para aforrar tempo e evitar erros humanos comúns. O software de RPA funciona mediante a configuración de bots para realizar tarefas que normalmente farían os humanos. Os bots poden aprender a premer botóns e escribir en aplicacións e tamén se poden configurar para realizar tarefas máis complexas, sen necesidade de intervención humana. A RPA beneficia a súa empresa ao automatizar varias actividades, como a transferencia de datos, a actualización dos perfís de clientes, a entrada de datos, a xestión do inventario e outras tarefas máis complexas.

A seguir, preséntanse as sete principais vantaxes da automatización robótica de procesos:

 1. Aforro de tempo

  As tarefas administrativas repetitivas son unha parte común de moitos procesos de negocio. A RPA permite que a súa empresa automatice e realice tarefas repetitivas cunha velocidade robótica rápida. Ademais, a súa empresa e os seus empregados benefícianse da RPA ao poder dedicar máis tempo a tarefas complexas e confidenciais.

 2. Aumento da rendibilidade do investimento (ROI)

  As ferramentas de RPA son máis eficientes que os humanos á hora de xestionar tarefas repetitivas e axudan á súa empresa a mellorar a produtividade do traballo. É por iso que unha das maiores vantaxes da RPA é o seu impacto positivo na ROI. Coa automatización robótica de procesos, a súa empresa pode mellorar varios procesos e recompilar cantidades significativas de datos cualitativos e cuantitativos ao longo do tempo, o que axuda a informar dos custos e xestionalos de forma máis eficiente.

 3. Eliminación dos erros humanos

  Sendo realistas, por moi hábil que sexa unha persoa na súa función, os erros humanos e a fatiga sempre son factores que se deben ter en conta. Coa RPA, os bots automatizados nunca se cansan, polo que as tarefas sempre se realizan con precisión, tal e como se espera.

 4. Elevación da seguranza

  A ciberseguranza é extremadamente importante para a súa empresa e as solucións de RPA axudan a protexerse contra ameazas de seguranza. A RPA eleva a seguranza ao reducir o número de interaccións humanas con información e datos confidenciais, o que axuda a evitar filtracións e violacións de datos custosas. As ferramentas de RPA axudan a manter a súa empresa segura, xa sexa mediante unha protección contra o acceso de usuarios non autorizados ou peches de sesión de contas desencadeados.

 5. Aumento do cumprimento

  O cumprimento é importante para a fiabilidade e a sustentabilidade da súa empresa e as solucións de RPA adhírense ás regras e directrices establecidas con gran precisión e coherencia. Normalmente, a maioría das organizacións seguen varios regulamentos sectoriais e gobernamentais, e estas organizacións obteñen os beneficios da RPA cun cumprimento automatizado e coherente. Ademais, a RPA pódese auditar desde unha única localización, en lugar de realizar varias auditorías de aplicacións, o que reduce os riscos de cumprimento. A Automatización robótica de procesos pódese aplicar aos envíos e fluxos de traballo de contratos, ás actualizacións de formularios e ás alertas e notificacións relacionadas co cumprimento.

 6. Escalado da automatización de procesos de negocio

  Como a súa empresa aplica unha ferramenta de RPA a máis actividades de negocio, a automatización de procesos e tarefas esténdese por toda a organización. A automatización robótica de procesos tamén lle permite á súa empresa escalar para satisfacer os aumentos estacionais da demanda e os obxectivos proxectados con maior confianza, xa sexa mediante o procesamento de pedidos ou facturas, a xestión do inventario ou outras formas de produción e servizo.

 7. Satisfacción dos empregados

  Ao automatizar procesos tediosos, os empregados quedan libres para concentrarse nas necesidades máis cruciais da empresa. Como a RPA reduce as tarefas repetitivas que normalmente realizan os humanos, a satisfacción dos empregados aumenta. Os empregados poden aplicar as súas habilidades a tarefas que requiren pensamento estratéxico, como a planificación empresarial, as relacións públicas e as chuvias de ideas.

Como se beneficia a súa organización da automatización de fluxos de traballo?

A automatización de fluxos de traballo refírese ao uso da tecnoloxía de automatización para automatizar e conectar procesos de negocio a fin de crear un fluxo de traballo simplificado. Aínda que a automatización de fluxos de traballo usa a RPA para realizar as tarefas individuais dun fluxo de traballo, difire da RPA porque automatiza e conecta procesos enteiros desde o principio ata a finalización, de modo que se crea un fluxo de traballo completo.

A seguir, inclúense catro formas nas que a súa organización se pode beneficiar da automatización de fluxos de traballo:

 1. Simplificación dos procesos

  A automatización de fluxos de traballo conecta e automatiza varias actividades relacionadas co traballo ao mesmo tempo que realiza as tarefas de forma máis rápida e precisa que os humanos, o que facilita os procesos para a súa organización.

 2. Aumento da produtividade

  Ás veces, as empresas precisan a capacidade de realizar procesos máis rápido para axudar a satisfacer a demanda superior á media. O software de automatización de fluxos de traballo aumenta a produtividade ao incrementar a velocidade e a precisión dos procesos de negocio e escalar os procesos automatizados na organización. Un aumento da produtividade significa unha maior capacidade de atender e facer medrar a organización e a base de clientes.

 3. Aumento da fiabilidade

  Como os procesos automatizados se adhiren ás regras dun fluxo de traballo con precisión, ofrecen resultados que son moito menos propensos a ter erros. Polo tanto, a súa organización gaña confianza xa que as ferramentas de automatización ofrecen resultados fiables e fieis en todo momento.

 4. Control dos custos

  Todas as empresa queren xestionar os seus custos e gastos de forma eficiente. Non obstante, os procesos de negocio adoitan estar influenciados por moitas variables, como a demanda e a produción humana variable, que poden facer que os custos varíen. A automatización de fluxo de traballo permite que a súa organización teña resultados e custos máis predicibles ao automatizar procesos estandarizados. Coa automatización de fluxos de traballo, a súa organización reduce a necesidade de recursos adicionais e, como resultado, está mellor equipada para xestionar os custos e satisfacer as demandas variables de forma máis coherente.

RPA para sectores e departamentos

A RPA pódese adaptar para xestionar tarefas de varios sectores e departamentos. A seguir, móstrase como os seguintes seis sectores e departamentos poden usar a automatización robótica de procesos:

 1. Tecnoloxías da información

  Os departamentos de tecnoloxías da información (TI) benefícianse das ferramentas de RPA ao conseguir un maior cumprimento, unha redución da carga de traballo e unha diminución do risco de seguranza. Estes departamentos normalmente están desbordados con preguntas, tíckets e tarefas relacionadas coa seguranza. A RPA reduce a carga de traballo que experimentan os departamentos de TI cando se implanta para xestionar tarefas que non requiren intervención especializada, como tíckets de avaliación de prioridades e recordatorios de actualización de software. Non obstante, a RPA tamén pode xestionar tarefas especializadas, como comprobacións de conformidade en aplicacións e configuración e xestión de infraestruturas.

 2. Recursos humanos

  Reduza o tempo dedicado a tarefas repetitivas asociadas a actividades como a adquisición e a incorporación de empregados. Os departamentos de Recursos humanos poden utilizar o software de RPA para procesar rapidamente aplicacións en busca de contratacións altamente cualificados e pertinentes. A RPA tamén se pode adaptar para realizar tarefas rutineiras de incorporación, como proporcionar aos novos empregados as súas credenciais (correos electrónicos, contrasinais e documentación de incorporación necesaria).

 3. Finanzas

  Para os equipos de finanzas, a precisión dos datos e o mantemento de rexistros son esenciais. As ferramentas de RPA aumentan a precisión e a fiabilidade da contabilidade e a xestión de datos. O software de RPA tamén pode axudar aos departamentos de finanzas mediante a realización de cálculos financeiros sinxelos ou complexos, a automatización da comunicación de contas pendentes de cobro, a consolidación automatizada e a creación de informes, así como a validación de pagamentos.

 4. Vendas

  Cunha solución de RPA, os procesos de vendas simplifícanse. A automatización permite aos equipos de vendas aumentar o volume de negocio potencial mediante a divulgación automatizada, as actualizacións de perfís e a adquisición de novos clientes potenciais. Unha ferramenta de RPA tamén reduce a necesidade de experiencia en tarefas rutineiras entre departamentos, o que permite unha mellor colaboración entre os equipos de vendas e outros departamentos.

 5. Márketing

  Os equipos de márketing usan a automatización robótica de procesos para o seu beneficio de varias maneiras. Por exemplo, os departamentos de márketing implantan a RPA para a compra de anuncios, as guías activadas, a xestión de fluxos de traballo e as análises. Co software de RPA, os equipos de márketing evitan a perda da creatividade e céntranse na creación e distribución de contido.

 6. Operacións

  A RPA pode simplificar e reducir os custos dos diferentes procesos operativos. Por exemplo, a RPA pódese utilizar para avaliar rapidamente consultas e satisfacer as solicitudes como parte dos procesos de adquisición. No caso das cadeas de subministración, a RPA xestiona a creación, as comunicacións e a realización dos pedidos e o procesamento dos pagamentos.

Máis información acerca das ferramentas de RPA

A medida que obtén máis información acerca das ferramentas de RPA, é importante que coñeza as funcionalidades da RPA, así como as diferenzas entre a RPA e automatización de fluxos de traballo. Tamén é importante comprender completamente as necesidades da súa empresa primeiro e, a seguir, atopar a solución de RPA axeitada para resolver esas necesidades e mellorar os seus procesos de negocio.

Para atopar ferramentas de automatización robótica de procesos, explore ferramentas de RPA como Microsoft Power Automate, que inclúe funcionalidades sólidas de RPA.

Preguntas máis frecuentes

Cales son as vantaxes da automatización robótica de procesos?

Entre as vantaxes da automatización robótica de procesos inclúense o aforro de tempo e recursos humanos, o aumento da ROI, a eliminación dos erros humanos e a capacidade de escalar a automatización en toda a organización.

Como se beneficia a súa organización da automatización de fluxos de traballo?

A automatización de fluxos de traballo beneficia a súa organización ao aumentar a produtividade mediante a automatización de algúns ou de todos os compoñentes dun proceso de negocio.

Cales son as vantaxes da automatización de fluxos de traballo?

As vantaxes da automatización de fluxos de traballo son a simplificación dos procesos, o aumento da produtividade e fiabilidade e unha maior capacidade de controlar os custos.

Pódese utilizar a automatización robótica de procesos para calquera proceso?

A RPA funciona mellor cando se usa para procesos estruturados, baseados en regras e repetitivos. Os procesos que teñen atributos que cambian constantemente son menos axeitados para a RPA.