Azure Event Grid

Azure Event Grid je propojovací rozhraní pro události, které umožňuje založit programování na událostech se sémantikou pub/sub a spolehlivě distribuovat a doručovat produkty pro všechny služby v Azure i služby třetích stran.

Premium
Azure Event Grid